فولادیها

 • فولاد هرمزگان
 • فولاد خوزستان

 • فولاد کرمان

 • فولاد ویان

 • فولاد خراسان
 • نورد فولاد یزد

شرکتها

 • ذوب آهن پاسارگاد
 • کیمیا گاز پارسیان

 • لوله و ماشین سازی

 • آلیاژ گستر اهورا
 • تامین ابزار پردیس

 • ریخته گری ماشین سازی تبریز

شرکتهای استیلن

 • گاز نور زرندیه
 • ساپرا گاز
 • دریا گاز کاوه

 • توس استیلن مشهد
 • کرمی

 • آریا گاز زنجان

 • اکسیژن ارومیه گاز

 • اکسیژن یاران

 • لیان اکسیژن آریا

 • گاز البرز